Statut SITT

Sindicatul IT Timișoara

STATUTUL SINDICATULUI IT TIMISOARA – SITT

CAPITOLUL I DENUMIREA, SIGLA ŞI SEDIUL

Art. 1. Denumirea sindicatului este Sindicatul IT Timisoara.

Art. 2. Sigla Sindicatului este SITT

Art. 3. Sediul Sindicatului IT Timisoara este în str Gheorghe Lazar nr.9 Timisoara.

CAPITOLUL II PRINCIPII DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

Art. 4. Sindicatul IT Timisoara – SITT este o organizaţie sindicală cu personalitate juridică, independentă faţă de autorităţile publice, de partidele politice şi de patronate.

Art. 5. (1) Sindicatul IT Timisoara reuneşte, pe baza liberului consimţământ, în limitele prevederilor prezentului Statut şi ale celorlalte reglementări ale sindicatului, salariaţi din cadrul industriei de tehnologia informatiei, comunicatiilor de date, telecomunicatiilor, automotive, serviciilor de outsourcing si tuturor serviciilor conexe, indiferent de forma de proprietate şi de subordonare a respectivelor unităţi, precum si angajati prin firme de leasing de personal, resurse umane sau subcontractare in cadrul unitatilor anterior amintite. (2) Din cadrul Sindicatului IT Timisoara fac parte, pe baza liberului consimţământ, în limitele prevederilor prezentului Statut şi ale celorlalte reglementări ale sindicatului, şi salariaţi ale căror raporturi de muncă sunt suspendate, indiferent de motivul suspendării, foşti salariaţi care la data încetării raporturilor de muncă aveau calitatea de membri ai Sindicatului IT Timisoara , precum şi alte persoane, în condiţiile în care legislaţia în vigoare nu conţine dispoziţii contrare. (3) În sensul prezentului Statut, prin expresia „reglementări ale sindicatului” (sau „reglementări proprii”) se înţelege totalitatea prevederilor cuprinse în Statutul sindicatului, Regulamentul de organizare şi funcţionare, regulamentele organelor de conducere, hotărârile şi deciziile acestora.

Art. 6. Sindicatul IT Timisoara funcţionează pe baza Statutului şi a celorlalte reglementări proprii, a hotărârilor judecătoreşti de modificare şi / sau completare a Statutului sau a organelor de conducere, fără ca prin aceasta să fie încălcate prevederi exprese ale legislaţiei în vigoare.

Art. 7. Sindicatul IT Timisoara are dreptul de a-şi elabora reglementări proprii, de a-şi alege liber reprezentanţii, de a-şi organiza gestiunea şi activitatea, de a-şi formula programe proprii de acţiune, pe baza deciziilor organelor sale de conducere şi/sau al votului liber exprimat.

Art. 8. Membrii aleşi în organele de conducere ale Sindicatului IT Timisoara , care lucrează nemijlocit în unitate în calitate de salariat, beneficiază de reducerea programului lunar în conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Muncă, Conventiilor agreate cu Unitatea şi ale legislaţiei în vigoare.

Art. 9. Principiile de bază ale organizării şi funcţionării Sindicatului IT Timisoara sunt: a) unitatea de acţiune sindicală; b) solidaritatea; c) democraţia; d) exprimarea liberă şi respectul opiniilor; e) respectarea normelor interne şi internaţionale la care România este parte; f) respectarea reglementărilor proprii.

Art. 10. Sindicatul IT Timisoara se poate dizolva prin hotărârea Adunării Generale legal constituită, conform prevederilor prezentului Statut, prin votul a 3 /4 din participanţii cu drept de vot, dar nu mai putin de 50%+1 din numarul membrilor sau a delegatilor cu drept de vot stabiliţi in baza Regulamentului de Organizare si Funcţionare si a celui de desfăsurare a Adunarii Generale În cazul aprobării dizolvării, Adunarea Generală legal constituită se transformă în Adunare de Dizolvare. CAPITOLUL III SCOP, OBIECTIVE ŞI MIJLOACE DE ACŢIUNE

Art. 11. Scopul principal al activităţii Sindicatul IT Timisoara este apărarea şi promovarea intereselor profesionale, economice, sociale, culturale, sportive şi turistice ale membrilor săi, a demnităţii şi a drepturilor acestora, prevăzute în legislaţia naţională, pactele, tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte, în contractele colective şi individuale de muncă.

Art. 12. Pentru realizarea acestui scop, Sindicatul IT Timisoara îşi va stabili obiective operaţionale şi va acţiona prin următoarele mijloace specifice: a) sesizarea, petiţia, protestul scris, memoriul; b) negocierea, medierea, concilierea; c) întrunirea, pichetul de protest, mitingul, marşul, demonstraţia; d) greva; e) cereri (acţiuni) depuse la instanţa de judecată competentă; f) orice alte mijloace specifice prevăzute de legislaţia naţională, pactele, tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte, precum şi în contractele colective de muncă.

Art. 13. Sindicatul IT Timisoara va apăra demnitatea, interesele şi drepturile membrilor săi ce decurg din legislaţia muncii şi din prevederile Contractului Colectiv de Muncă în faţa organelor de jurisdicţie, a instanţelor judecătoreşti, a autorităţilor publice şi a altor organisme sau instituţii, prin reprezentantul legal sau împuternicitul/împuterniciţii acestuia, precum şi prin apărători proprii sau aleşi.

Art. 14. Sindicatul IT Timisoara poate contacta reprezentanţi ai altor organizaţii, uniuni, federaţii şi confederaţii sindicale sau specialişti în diverse domenii, în scopul consultării, angajării sau contractării de asistenţă de specialitate, cu respectarea legislaţiei şi a reglementărilor proprii, atât pentru reprezentarea intereselor şi/sau asistarea în timpul desfăşurării mijloacelor specifice prevăzute la art. 12 din Statut, cât şi pentru acordarea de consultanţă de specialitate în domeniul financiar-contabil, juridic, economic, relaţiilor de muncă, tehnic, management, marketing, publicitate, comunicare etc.

Art. 15. Membrii organelor de conducere ale Sindicatului IT Timisoara, persoanele prevăzute la art. 13 şi 14 din prezentul Statut, precum şi personalul angajat în cadrul sindicatului sau al eventualelor unităţi economico-sociale subordonate acestuia pot fi salarizate din fondurile sindicatului, potrivit reglementărilor sindicatului.

CAPITOLUL IV DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE SINDICATULUI

Art. 16. În condiţiile prevăzute de reglementările proprii, Sindicatul IT Timisoara are următoarele drepturi: a) să-şi elaboreze propriul Statut; b) să-şi elaboreze propriile regulamente şi acte de decizie; c) să-şi aleagă liber reprezentanţii; d) să-şi elaboreze programe proprii de acţiune; e) să-şi organizeze activitatea şi gestiunea; f) să obţină credite, în condiţiile prevăzute de lege; g) să adreseze autorităţilor publice propuneri de acte normative în domeniile de interes sindical; h) să fie consultat la nivel de unitate, prin reprezentanţi aleşi, numiţi sau delegaţi, la elaborarea actelor decizionale privind raporturile de muncă, contractele colective de muncă, protecţia socială, activitatea sindicală etc.; i) să reprezinte interesele membrilor de sindicat; j) să primească toate informaţiile necesare în vederea negocierii contractelor colective de muncă; k) să se afilieze la uniuni, alianţe, federaţii şi confederaţii sindicale; l) să beneficieze de protecţia legii contra oricăror forme de condiţionare, constrângere sau limitare a exercitării drepturilor sale; m) să dobândească, în condiţiile legii, cu titlu gratuit sau oneros, orice fel de bunuri mobile şi imobile; n) să constituie fonduri proprii pentru ajutorarea, recompensarea şi premierea membrilor săi; o) să sprijine material pe membrii săi, să organizeze sau să susţină financiar acţiuni cu scopul creşterii randamentului, a nivelului de pregătire şi a performanţelor lor profesionale sau sindicale; p) să organizeze şi să sprijine material şi financiar activităţi sportive, culturale, artistice, educative, turistice şi de divertisment; q) să-şi constituie sau să participe la constituirea, funcţionarea sau administrarea unei case de ajutor sau unei unităţi economico-sociale; r) să utilizeze fonduri proprii pentru tipărirea şi editarea de publicaţii, pliante, broşuri, afişe proprii, pagini web, cu scopul dezvoltării sistemului informaţional şi a comunicării în cadrul organizaţiei şi pentru apărarea intereselor membrilor săi; s) să iniţieze şi să participe la elaborarea / implementarea de proiecte în interesul membrilor; t) să organizeze şi să susţină material şi financiar acţiuni de promovare a imaginii sale; u) alte drepturi menţionate de prezentul Statut, de legislaţia naţională, pactele, tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte, precum şi de contractele colective de muncă.

Art. 17. Sindicatul IT Timisoara are următoarele îndatoriri: a) să apere şi să promoveze demnitatea, drepturile şi interesele profesionale, economice, culturale şi sportive ale membrilor săi; b) să negocieze şi să urmărească aplicarea contractelor colective de muncă şi a prevederilor legale în vigoare; c) să restabilească drepturile legale ale membrilor în toate cazurile în care constată că acestea au fost încălcate prin abuzuri, acte ilegale sau netemeinice; să sesizeze organele de cercetare penală în toate cazurile în care constată limitarea, constrângerea sau condiţionarea, sub orice formă, a activităţii sindicale; d) să înainteze instanţei de judecată competente cereri de soluţionare a conflictelor de muncă, în numele sindicatului şi al membrilor săi; e) să urmărească îmbunătăţirea condiţiilor de muncă ale membrilor săi; f) să participe, prin reprezentanţi delegaţi, la discutarea problemelor de interes profesional, economic, social sau cultural ce vor avea loc în structurile de conducere din cadrul unităţii/unităţilor din care fac parte membrii săi; g) să ţină evidenţa numărului de membri, a încasărilor şi cheltuielilor; h) să iniţieze, să faciliteze şi să sprijine întâlniri cu reprezentanţi ai patronatului, patronatelor, autorităţilor publice etc. în scopul apărării drepturilor membrilor săi; i) să sprijine moral şi material pe membrii săi, în condiţiile prevăzute de reglementările proprii.

CAPITOLUL V DOBÂNDIREA, SUSPENDAREA ŞI ÎNCETAREA CALITĂŢII DE MEMBRU DOBÂNDIREA

Art. 18. (1) Pot fi membri ai Sindicatului IT Timisoara persoanele care se încadrează în una din situaţiile prevăzute la art. 5 din prezentul Statut, indiferent de profesie, funcţie, vârstă, naţionalitate, sex, convingeri politice sau religioase, care respectă prevederile legislaţiei în vigoare şi reglementările sindicatului. (2) Din cadrul Sindicatului IT Timisoara pot face parte şi alte persoane, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a reglementărilor sindicatului. (3) Dobândirea calităţii de membru se face pe baza completării unei adeziuni, sub condiţia validării acesteia de către Consiliul Permanent, conform reglementărilor sindicatului. (4) Nu dobândeşte calitatea de membru al Sindicatul IT Timisoara persoana a cărei adeziune nu a fost validată de Consiliul Permanent, în condiţiile alineatului precedent. Persoana în cauză poate depune o nouă adeziune, care va fi supusă validării în prima şedinţă a Consiliului Permanent.

SUSPENDAREA

Art. 19. (1) Consiliul Executiv al Sindicatului IT Timisoara poate aproba, la propunerea Preşedintelui sau a Consiliului Permanent, prin votul a 2 /3 din membrii săi cu drept de vot, suspendarea calităţii de membru de sindicat pentru o perioadă de maximum 6 luni în cazul în care se constată încălcarea prevederilor reglementărilor sindicatului. (2) La expirarea perioadei de suspendare a calităţii de membru, Consiliul Executiv va analiza şi aproba, prin votul a 2 /3 din membrii săi cu drept de vot, menţinerea sau încetarea calităţii de membru de sindicat. (3) Pe perioada suspendării calităţii de membru de sindicat, persoanei în cauză i se suspendă drepturile stabilite prin reglementările sindicatului.

ÎNCETAREA

Art. 20. Membrii de sindicat pierd această calitate în următoarele cazuri: 1) retragerea, prin completarea unei cereri-tip conform modelului aprobat de Consiliul Permanent, fără a fi obligaţi a prezenta motivele. Obligaţiile membrilor de sindicat care au depus cerere de retragere încetează din luna următoare înregistrării cererii. 2) excluderea din sindicat, pe baza hotărârii Consiliului Executiv, la propunerea Preşedintelui sau a Consiliului Permanent, în următoarele situaţii: a. încălcarea reglementărilor sindicatului; b. cauzarea unui însemnat prejudiciu material sau moral Sindicatului IT Timisoara. 3) nevalidarea ca membru de sindicat, de către Consiliul Permanent, la expirarea perioadei de suspendare; 4) dizolvarea sindicatului; 5) intervenţia unei situaţii de incompatibilitate cu legislaţia în vigoare şi reglementările sindicatului. 6) Automat, in situatia intarzierii cu plata cotizatiei lunare 3 luni consecutiv.

Art. 21. (1) Persoanele care au pierdut calitatea de membru de sindicat în condiţiile pct. 1, 2 şi 6 ale articolului precedent nu pot redobândi această calitate într-un interval de 3 luni decât după aprobarea cu unanimitate de voturi a membrilor Consiliului Permanent sau prin votul favorabil a minim 8 din membrii cu drept de vot ai Consiliului Executiv. După expirarea a minim 3 luni de la data pierderii calităţii de membru, redobândirea acesteia se face în condiţiile art. 18 din prezentul Statut. (2) Persoanele care au pierdut calitatea de membru de sindicat nu pot cere restituirea sumelor depuse drept cotizaţie / contribuţie sau a sumelor şi bunurilor donate. Toate obligaţiile de natură financiară, materială şi/sau patrimonială datorate de aceste persoane către Sindicatul IT Timisoara trebuie achitate în termen de maxim 30 de zile de la pierderea calităţii de membru, fără notificare prealabilă.

CAPITOLUL VI DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE MEMBRILOR

DREPTURILE:

Art. 22. Membrii Sindicatului IT Timisoara au următoarele drepturi: a) de a alege şi de a fi aleşi în organele de conducere, în condiţiile reglementărilor sindicatului; b) de a participa la dezbaterea tuturor problemelor în cadrul lucrărilor Adunării Generale; c) de a fi informaţi asupra activităţii sindicatului, cu respectarea procedurilor prevăzute în reglementările sindicatului; d) de a se adresa, în scris, cu cereri şi propuneri organelor de conducere ale sindicatului; e) de a cere organelor de conducere sprijinul în apărarea drepturilor lor şi de a fi reprezentaţi de sindicat; f) de a notifica, în scris, conducerii sindicatului intenţia de a-şi apăra individual anumite drepturi sau interese; g) de a beneficia de consultanţă şi asistenţă gratuită în litigiile de muncă; h) de a beneficia de diverse facilităţi (ajutoare materiale sau financiare, bilete de odihnă şi tratament, reduceri sau scutiri temporare la plata cotizaţiei etc.) acordate prin hotărârea organelor de conducere, conform reglementărilor sindicatului; i) de a fi recompensaţi pentru activitatea sindicală, conform reglementărilor sindicatului; j) de a se retrage la cerere din sindicat, fără a avea obligaţia de a arăta motivele, cu respectarea procedurilor prevăzute de reglementările sindicatului.

ÎNDATORIRILE:

Art. 23. (1) Membrii Sindicatului IT Timisoara au următoarele îndatoriri: a) de a respecta legislaţia în vigoare şi reglementările sindicatului; b) de a achita cotizaţia lunară stabilită, in avans sau nu mai târziu de data de 9 a lunii următoare celei pentru care se percepe cotizaţia; c) de a participa, ori de câte ori sunt convocaţi, la şedinţele organizate de membrii Consiliului Permanent sau de împuterniciţii acestora. În cazul în care participarea nu este posibilă, au obligaţia de a anunţa şi/sau motiva acest lucru. d) de a conlucra activ la aplicarea hotărârilor organelor de conducere ale Sindicatului şi de a acţiona pentru realizarea scopului şi obiectivelor Sindicatului IT Timisoara , participând la manifestările iniţiate de acesta; e) de a sesiza conducerea sindicatului cu privire la situaţiile de care are cunoştinţă referitoare la încălcarea prevederilor legale sau contractuale în domeniul relaţiilor de muncă, dacă prin acestea sunt afectate drepturi ale oricărui membru de sindicat; f) de a sesiza conducerea sindicatului cu privire la situaţiile de care are cunoştinţă referitoare la încălcarea reglementărilor Sindicatului IT Timisoara; g) de a solicita asistarea de către reprezentanţii sindicatului în toate situaţiile în care trebuie să-şi exprime acordul privind modificarea contractului individual de muncă (funcţie, durată, salariu, loc de muncă, sporuri etc.), sau privind anularea / renunţarea la unele drepturi; h) de a respecta principiul majorităţii, disciplina şi ierarhia sindicală; i) de a nu iniţia nici o acţiune în numele sindicatului sau al organelor de conducere ale sindicatului, fără aprobarea Preşedintelui sau a Consiliului Permanent; j) de a păstra confidenţialitatea asupra dezbaterilor, opiniilor şi voturilor exprimate în cadrul activităţilor sindicale faţă de persoane care nu au calitatea de membru de sindicat, în condiţiile în care prin aceasta s-ar aduce prejudicii sindicatului. (2) În cazul încălcării obligaţiilor prevăzute la alineatul precedent, membrii de sindicat pot fi sancţionaţi cu avertisment, suspendarea calităţii de membru sau excluderea din sindicat, conform reglementărilor sindicatului.

MANDAT PENTRU INTRODUCEREA ACŢIUNILOR ÎN INSTANŢĂ ŞI MANDAT DE REPREZENTARE

Art. 24. (1) Membrii Sindicatului IT Timisoara mandatează Preşedintele sindicatului, ceilalţi membri ai Consiliului Permanent, precum şi reprezentanţii organizaţiilor sindicale la care sindicatul este afiliat, de a formula acţiuni în justiţie pentru şi în numele lor şi de a-i reprezenta în vederea soluţionării oricăror conflicte de muncă. (2) Membrii de sindicat au obligaţia de a notifica, în scris, Preşedintelui sindicatului intenţia de a anula mandatul prevăzut la alineatul precedent, precum şi intenţia de renunţare la judecată în cazul unei acţiuni promovată în instanţă de sindicat în numele şi pentru respectivul membru.

CAPITOLUL VII ORGANELE DE CONDUCERE

Art. 25. (1) Organele de conducere ale Sindicatului sunt: A) ADUNAREA GENERALĂ; B) CONSILIUL EXECUTIV; C) CONSILIUL PERMANENT; D) PREŞEDINTELE. (2) Organele executive de conducere prevăzute la lit. B – D colaborează în vederea stabilirii strategiei de acţiune sindicală cu CONSILIUL REPREZENTANŢILOR, structură formată din liderii aleşi, numiţi sau desemnaţi ai tuturor grupelor sindicale constituite conform reglementărilor Sindicatului IT Timisoara. (3) Atribuţiile membriilor cu functii de conducere sunt stabilite de Preşedintele Sindicatului IT Timisoara.

A) ADUNAREA GENERALĂ

Art. 26. Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Sindicatului IT Timisoara şi se întruneşte în sesiune ordinară o dată la 4 ani sau în sesiune extraordinară, la convocarea Preşedintelui sau a Consiliului Executiv cu o majoritate de 8 voturi din membrii acestuia.

Art. 27. Adunarea Generală este legal constituită si statutara in una din urmatoarele 2 situatii descrise la punctele a) si b) din cadrul acestui articol: a) in prezenţa a minim 6 membri din cadrul Consiliului Executiv şi a 1/10 din numarul delegaţilor desemnaţi din cadrul fiecărei grupe sindicale (in cazul in care aceste grupe pot fi organizate si exista) pe baza normei de reprezentare stabilită de Consiliul Permanent.. b) in prezenţa a minim 1/10 din numarul total al membrilor de sindicat, dintre care minim 6 membri din cadrul Consiliului Executiv. c) Modalitatea de stabilire a cvorumului, criteriile, procedura de desemnare şi structura delegaţilor la Adunarea Generală se stabilesc de catre Consiliul Permanent prin Regulamentul de Organizare şi Desfăşurare a Adunării Generale, analizându-se şi propunerile Consiliului Reprezentanţilor şi se validează de Consiliul Executiv.

Art. 28. La solicitarea motivată a unei grupe sindicale, Consiliul Executiv poate aproba, în principiu, o altă normă de reprezentare pentru grupa sindicală respectivă. Această aprobare se anunţă în timpul desfăşurării Adunării Generale şi poate fi contestată de oricare din delegaţii prezenţi. Contestaţia se supune votului Adunării Generale care hotărăşte prin vot deschis cu majoritate simplă.

Art. 29. Adunarea Generală ia hotărâri cu majoritatea simplă a delegaţilor sau membrilor prezenţi, cu excepţia cazurilor în care prezentul Statut prevede altfel.

Art. 30. În caz de neîntrunire a cvorumului statutar pentru desfăşurarea lucrărilor Adunării Generale, conform literei a) sau b) din cadrul art.27, va fi convocată o nouă Adunare Generală Extraordinara dupa cum urmeaza: a) fie în termen de maxim 90 de zile, aceasta fiind considerata statutara indiferent de numarul membrilor sau delegatilor prezenti si care va lua hotărâri cu majoritatea simpla a celor prezenti, cu excepţia cazurilor în care prezentul Statut prevede altfel. b) fie pe loc in cazul in care Biroul executiv al Sindicatului considera oportun acest lucru, dar numai cu o majoritate de 8 voturi „pentru” din membrii Consiliului Executiv prezenti si majoritate simpla a delegatilor prezenti

Art. 31. Adunarea Generală are următoarele atribuţii: a) Alege prin vot secret, din rândul membrilor care şi-au depus legal candidatura, Preşedintele si ceilalti 10 membri ai Consiliului Executiv b) Analizează şi aprobă rapoartele de activitate ale organelor de conducere ale sindicatului, precum şi raportul financiar; c) Dezbate strategia sindicatului pentru perioada dintre Adunările Generale, stabilită de Consiliul Permanent, după analizarea propunerilor Consiliului Reprezentanţilor şi validată de Consiliul Executiv; d) Acordă mandat special de conducere Preşedintelui în diverse situaţii.

B) CONSILIUL EXECUTIV

Art. 32. (1) Consiliul Executiv este ales prin vot secret de Adunarea Generală pentru o perioadă de 4 ani şi este format din 10 membri de sindicat si Presedintele (2) Membrii Consiliului Executiv sunt: a) Presedintele – ales prin vot secret in cadrul Adunarii Generale b) PrimVicepresedintele – ales prin vot majoritar simplu dintre si de catre ceilalti 10 membri ai Consiliul Executiv c) Secretarul General – care este numit de catre Presedinte dintre cei 10 membrii ai Consiliului Executiv, alesi in cadrul Adunarii Generale, in conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare şi Desfăşurare a Adunării Generale, ale Regulamentului de Organizare si Functionare a Sindicatului si ale prezentului Statut. d) Vicepresedintii – alesi prin vot majoritar simplu dintre si de catre ceilalti 10 membri ai Consiliul Executiv alesi in cadrul Adunarii Generale, in conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare şi Desfăşurare a Adunării Generale, ale Regulamentului de Organizare si Functionare a Sindicatului si ale prezentului Statut. e) Consilierii – ales prin vot majoritar simplu dintre si de catre ceilalti 10 membri ai Consiliul Executiv alesi in cadrul Adunarii Generale, in conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare şi Desfăşurare a Adunării Generale, ale Regulamentului de Organizare si Functionare a Sindicatului si ale prezentului Statut. (3) Alocarea functiilor de conducere se face dupa cum urmeaza: Nr. crt. Funcţia de conducere Număr de posturi Modalitatea de alegere Observaţii 1 Preşedinte 1 vot secret in AG 2 Prim-vicepreşedinte 1 vot deschis in CE 3 Secretar General 1 numit de Preşedinte din membrii CE Consiliul Permanent 4 Vicepreşedinţi 4 vot deschis in CE a 5 Consilieri 4 vot deschis in CE (4) Atribuţiile concrete ale membrilor Consiliului Executiv sunt stabilite de Preşedintele Sindicatului IT Timisoara, prin consultare cu ceilalţi membri ai Consiliului Executiv. (5) Atribuţiile specifice funcţiei de Trezorier vor fi îndeplinite de unul dintre membrii Consiliului Executiv, desemnat de Preşedintele sindicatului. (6) Presedintele, Consiliul Permanent si Consiliul Executiv au mandat de drept pentru negocierea Contractelor Colective de Munca la Nivel de Unitate si reprezentarea intereselor membrilor sai in fata anagajatorilor, grupurilor de angajatori si organizatiilor sindicale la nivel superior (7) Presedintele, Consiliul Permanent si Consiliul Executiv au mandat de drept pentru numirea membrilor in cadrul Comitetelor Europene de Intreprindere constituite la nivel de unitate, in cadrul Comisiilor de Sanatate si Securitate in Munca, sau in cadrul oricarei alte forme de organizare ce reprezinta sau poate reprezenta interesele membrilor de sindicat. (8) Presedintele, Consiliul Permanent si Consiliul Executiv au mandat de drept pentru alegerea si numirea prin decizie , oricând pe durata mandatului, a persoanelor apte moral şi profesional să ocupe funcţiile corespunzătoare eventualelor posturi vacante şi temporar vacante din cadrul Consiliului Executiv, Consiliului Permanent si a reprezentantilor la nivel de grupa sindicala, in conformitate cu prevedereile prezentului statut si a Regulamentului de Organizare si Functionare

Art. 33. (1) Consiliul Executiv se întruneşte bilunar în şedinţă ordinară şi ori de câte ori este nevoie în şedinţă extraordinară, la convocarea Preşedintelui sau a Consiliului Permanent, cu votul majoritar simplu din membrii săi cu drept de vot. (2) Consiliul Executiv este legal constituit în prezenţa cumulativă a cel putin 2 din membrii Consiliului Permanent şi a cel puţin 6 din ceilalţi membri cu drept de vot. Consiliul Executiv este legal constituit în prezenţa cumulativă a cel putin 7 din membri cu drept de vot., din care minim 2 membri ai Consiliului Permanent. (3) Consiliul Executiv adoptă hotărâri cu majoritate simplă, cu excepţia cazurilor în care prin prezentul Statut se prevede altfel. (4) În cazul egalităţii de voturi în cadrul Consiliului Executiv, decizia finală aparţine Preşedintelui. (5) Absenţa nemotivată a unui membru al Consiliului Executiv la 3 şedinţe consecutive sau la 10 şedinţe pe durata mandatului îndreptăţeşte Preşedintele Sindicatului să emită spre validare in Consiliul Executiv propunerea de încetare a calităţii de membru în Consiliul Executiv a respectivei persoane.

Art. 34. (1) Consiliul Executiv are următoarele atribuţii: a) Acţionează pentru îndeplinirea hotărârilor adoptate de Adunarea Generală; b) Validează strategia sindicatului pentru perioada dintre Adunările Generale şi programul activităţilor de perspectivă; c) Convoacă Adunarea Generală în sesiune extraordinară, cu respectarea prevederilor art. 26 si art 27 din prezentul Statut; d) Validează Regulamentul de Organizare şi Desfăşurare a Adunării Generale; e) Validează norma de reprezentare, criteriile, procedura de desemnare şi structura delegaţilor la Adunarea generală; f) Aprobă şi modifică structura grupelor sindicale, la propunerea Preşedintelui sau a Consiliului Permanent. Monitorizează şi coordonează activitatea grupelor sindicale. g) Desemnează persoana care să îndeplinească atribuţiile funcţiei de cenzor al sindicatului, dacă nu s-a stabilit colaborarea cu un cenzor extern; h) Validează bugetul de venituri şi cheltuieli al Sindicatului, bilanţul contabil şi contul de execuţie; i) Aprobă cu majoritate de 8 voturi din membrii Consiliului Executiv cheltuielile din fondurile existente cumulate ale sindicatului altele decat cele provenite din colectarea lunara a cotizatiei. Cheltuielile curente si de functionare a sindicatului se efectueaza in baza reglementarilor din Regulametul de Organizare si Functionare a sindicatului. j) Aprobă, la propunerea Preşedintelui sau a Consiliului Permanent, afilierea sau retragerea Sindicatului la sau din alte organizaţii, uniuni, federaţii, confederaţii sau alte organizaţii non-profit; k) Aprobă, la propunerea Preşedintelui sau a Consiliului Permanent, fuzionarea prin absorbţia altor sindicate; l) Analizează contestaţiile asupra deciziilor Preşedintelui sindicatului şi a hotărârilor Consiliului Permanent; m) În cazul reorganizării sindicatului, hotărăşte asupra patrimoniului, prin vot deschis, cu majoritate simplă; n) Desemnează, prin vot secret, înlocuitori interimari în situaţia în care atât Preşedintele cât şi Prim-vicepreşedintele sunt în imposibilitatea de a-şi îndeplini mandatul sau de a desemna o persoană care să preia atribuţiile Preşedintelui; o) Analizează solicitările conducerii unităţii cu privire la modificarea sau desfacerea contractului de muncă al reprezentanţilor aleşi în organele de conducere ale sindicatului, precum şi al persoanelor care au deţinut o astfel de funcţie. Acordul favorabil poate fi acordat doar prin votul unanim “pentru” al membrilor cu drept de vot din cadrul Consiliului Executiv, constituit în componenţă completă. p) Înaintează Preşedintelui spre aprobare lista membrilor propuşi pentru recompense ocazionale şi nivelul acestora, propunerile pentru acordarea de ajutoare materiale sau financiare ocazionale, propunerile de acordare a diverselor facilităţi prevăzute de reglementările sindicatului; q) Aprobă suspendarea sau excluderea membrilor ce au încălcat prevederile statutare, regulamentare sau hotărârile organelor de conducere ale sindicatului. r) Aprobă, cu votul a majoritatii din membrii săi, redobândirea calităţii de membru pentru persoanele excluse sau retrase din Sindicatul în primele 12 luni de la data retragerii; s) Aprobă sancţionarea membrilor organelor de conducere prin unanimitate de voturi, persoana direct implicată neavând drept de vot; t) Aprobă propunerile Preşedintelui sau ale Consiliului Permanent de modificare a Statutului cu o majoritate de cel putin 8 voturi din membrii Consiliului Executiv u) Aprobă propunerile Preşedintelui sau ale Consiliului Permanent de modificare a Regulamentului de Organizare si Functionare, a Regulamentului de desfasurare a Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare cu o majoritate de cel putin 8 voturi din membrii Consiliului Executiv v) Deleagă competenţe Consiliului Permanent şi Preşedintelui sindicatului. (2) În situaţii deosebite, atribuţiile Consiliului Executiv sunt preluate de către Consiliul Permanent.

Art. 35. Membrii Consiliului Executiv răspund personal pentru orice pagubă adusă sindicatului din propria culpă.

Art. 36. Hotărârile Consiliului Executiv emise cu respectarea reglementărilor sindicatului au caracter obligatoriu pentru toţi membrii Sindicatului

C) CONSILIUL PERMANENT

Art. 37. (1) Consiliul Permanent este ales de Adunarea Generală pe o perioadă de 4 ani şi este format din 3 membri. (2) Consiliul Permanent este format din: a) Presedinte – ales prin vot secret in cadrul Adunarii Generale b) Secretar General – care este numit de catre Presedinte dintre cei 10 membrii ai Consiliului Executiv, alesi in cadrul Adunarii Generale, in conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare şi Desfăşurare a Adunării Generale, ale Regulamentului de Organizare si Functionare a Sindicatului si ale prezentului Statut. c) PrimVicepresedinte – ales prin vot majoritar simplu dintre si de catre cei 10 membrii de catre Consiliul Executiv d) Alegerea Vicepresedinţilor se face cadrul consiliului Executiv in conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare şi Desfăşurare a Adunării Generale, ale Regulamentului de Organizare si Funcţionare a Sindicatului si ale prezentului Statut. (3) Alocarea functiilor de conducere se face dupa cum urmeaza: Nr. crt. Funcţia de conducere Număr de posturi Modalitatea de alegere Observaţii 1 Preşedinte 1 vot secret in AG 2 Prim-vicepreşedinte 1 vot deschis in CE 3 Secretar General 1 numit de Preşedinte din membrii CE x (4) Atribuţiile concrete ale membrilor Consiliului Permanent sunt stabilite de Preşedintele Sindicatului, prin consultare cu ceilalţi membri ai Consiliului Permanent. (5) Preşedintele Sindicatului are mandat de drept pentru a alege şi numi, prin decizie, oricând pe durata mandatului, persoane apte moral şi profesional să ocupe funcţiile corespunzătoare eventualelor posturi vacante şi temporar vacante din cadrul Consiliului Permanent.

Art. 38. (1) Consiliul Permanent se întruneşte săptămânal în şedinţă ordinară şi ori de câte ori este nevoie în şedinţă extraordinară, la convocarea Preşedintelui sau a Prim-vicepreşedintelui. (2) Consiliul Permanent este legal constituit în prezenţa a minim 2 din membrii săi. (3) Consiliul Permanent adoptă hotărâri cu majoritate simplă, cu excepţia cazurilor în care prin prezentul Statut se prevede altfel. (4) În cazul egalităţii de voturi în cadrul Consiliului Permanent, decizia finală aparţine Preşedintelui.

Art. 39. Funcţia de Secretar General în cadrul Consiliului Permanent poate fi ocupată de către unul din membriiConsiliului Executiv, ales direct de catre Preşedinte.

Art. 40. (1) Consiliul Permanent are următoarele atribuţii: a) Acţionează pentru îndeplinirea hotărârilor adoptate de Adunarea Generală şi Consiliul executiv; b) Convoacă Consiliul executiv cu votul a 2/ 3 din membrii săi cu drept de vot; c) Stabileşte strategia sindicatului pentru perioada dintre Adunările Generale şi programul activităţilor de perspectivă; d) Elaborează Regulamentul de Organizare şi Desfăşurare a Adunării Generale; e) Stabileşte norma de reprezentare, criteriile, procedura de desemnare şi structura delegaţilor la Adunarea generală; f) Aprobă şi modifică, la propunerea Secretarului General, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Sindicatului; g) Propune structura grupelor sindicale. Monitorizează şi coordonează activitatea grupelor sindicale. h) Validează adeziunile înregistrate la sindicat; i) Aprobă declanşarea conflictelor colective de drepturi; j) Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Sindicatului, bilanţul contabil şi contul de execuţie; k) Analizează şi hotărăşte oportunitatea colaborării cu un cenzor extern; l) Propunerea spre aprobare Consiliului Executiv afilierea sau retragerea Sindicatului la sau din alte organizaţii, uniuni, federaţii, confederaţii sau alte organizaţii non-profit; m) Propune spre aprobare Consiliului Executiv fuzionarea prin absorbţia altor sindicate; n) Înaintează Preşedintelui spre aprobare lista membrilor propuşi pentru recompense ocazionale şi nivelul acestora, propunerile pentru acordarea de ajutoare materiale sau financiare ocazionale, propunerile de acordare a diverselor facilităţi prevăzute de reglementările sindicatului. o) Propune spre aprobare Consiliului Executiv suspendarea sau excluderea membrilor ce au încălcat prevederile statutare, regulamentare sau hotărârile organelor de conducere ale sindicatului. p) Aprobă sancţionarea cu avertisment a membrilor ce au încălcat prevederile statutare, regulamentare sau hotărârile organelor de conducere ale sindicatului. q) Validează calitatea de membru la expirarea perioadei de suspendare. r) Aprobă, cu unanimitate, redobândirea calităţii de membru pentru persoanele excluse sau retrase din Sindicatul în primele 12 luni de la data retragerii; s) Propune spre aprobare Consiliului Executiv modificarea Statutului Sindicatului; t) Deleagă competenţe Preşedintelui sindicatului. (2) În situaţii deosebite, atribuţiile Consiliului Permanent sunt preluate de către Preşedinte.

Art. 41. Membrii Consiliului Permanent răspund personal pentru orice pagubă adusă sindicatului din propria culpă.

Art. 42. Hotărârile Consiliului Permanent emise cu respectarea reglementărilor sindicatului au caracter obligatoriu pentru toţi membrii Sindicatului.

D) PREŞEDINTELE

Art. 43. (1) Preşedintele este ales de Adunarea Generală, pentru o perioadă de 4 ani, prin vot secret. (2) Preşedintele poate fi revocat din funcţie, prin votul Adunării Generale Extraordinare întrunită în şedinţă ordinară legal constituită prin votul a 3 /4 din participanţii cu drept de vot, dar nu mai putin de 50%+1 din numarul membrilor sau a delegatilor cu drept de vot stabiliţi in baza Regulamentului de Organizare si Funcţionare si a celui de desfăsurare a Adunarii Generale

Art. 44. (1) Preşedintele Sindicatului are următoarele atribuţii principale: a) Reprezintă Sindicatul în relaţiile cu terţii. Încheie contracte, protocoale, acorduri şi convenţii în numele sindicatului, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a reglementărilor sindicatului. b) Alege si numeste prin mandat de drept ceilalti membri ai Consiliului Executiv si Consilului Permanent, în conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare şi Desfăşurare a Adunării Generale şi ale prezentului Statut; c) Acordă mandat scris de conducere în absenţa sa Primvicepreşedintelui şi mandate de reprezentare oricărui membru din Consiliul Executiv; d) Stabileşte relaţiile ierarhice şi atribuţiile membrilor Consiliului Executiv; e) Convoacă, conduce si coordoneaza lucrările Consiliului Permanent, Consiliului Executiv în şedinţe ordinare şi în şedinţe extraordinare. f) Convoacă şi conduce lucrările Consiliului Reprezentanţilor. Conduce şi coordonează activitatea membrilor Consiliului Reprezentanţilor. g) Convoacă şi conduce lucrările Adunării Generale, conform reglementărilor sindicatului. h) Aprobă acordarea de recompense ocazionale şi nivelul acestora, acordarea de ajutoare materiale sau financiare ocazionale, acordarea diverselor facilităţi prevăzute de reglementările sindicatului; i) Propune sancţiunile ce se impun membrilor ce au încălcat prevederile statutare, regulamentare sau hotărârile conducerii sindicatului. j) Aprobă în scris cheltuielile efectuate din fondurile sindicatului, conform reglementărilor sindicatului, cu excepţia cheltuielilor de competenţa Consiliului Executiv. k) Stabileşte componenţa Comisiilor de negociere şi a reprezentanţilor SindicatuluiIT Timisoara în comisiile mixte; l) Desemnează reprezentanţii sindicatului la acţiunile sau activităţile la care participă Sindicatul; m) Propunerea spre aprobare Consiliului Executiv afilierea sau retragerea Sindicatului IT Timisoara la sau din alte organizaţii, uniuni, federaţii, confederaţii sau alte organizaţii non-profit; n) Propune spre aprobare Consiliului Executiv modificarea Statutului Sindicatului IT Timisoara; o) Propune spre aprobare Consiliului Executiv fuzionarea prin absorbţia altor sindicate; p) Soluţionează problemele sindicatului în perioada dintre şedinţele Consiliului Permanent; q) În situaţii deosebite, preia atribuţiile Consiliului Permanent. (2) În situaţia în care Preşedintele se află în imposibilitatea de a-şi îndeplini mandatul, Prim-vicepreşedintele preia de drept atribuţiile acestuia.

Art. 45. În îndeplinirea atribuţiilor curente, Preşedintele Sindicatului IT Timisoara emite decizii care au caracter obligatoriu pentru toţi membrii de sindicat.

CONSILIUL REPREZENTANŢILOR

Art. 46. (1) Consiliul Reprezentanţilor este alcătuit din câte un reprezentant al fiecărei grupe sindicale. (2) Stabilirea reprezentanţilor grupelor sindicale se face o data la 4 ani sau ori de câte ori este nevoie, respectându-se reglementările sindicatului. (3) Poate fi ales ca reprezentant al grupei sindicale orice membru cu drepturi depline al grupei sindicale respective.

Art. 47 Grupa Sindicala poate fi constituita din totalitatea membrilor de sindicat din cadrul unei societati (angajator), din cadrul unui departament, sectii sau a unui serviciu, in functie de interesele comune specifice si in conformitate su Regulamentul de Organizare si Functionare a Sindicatului Art.

48. Pierderea calităţii de reprezentant al grupei sindicale are loc în următoarele cazuri: 1. retragerea la cerere; 2. absenţa nemotivată la 3 şedinţe consecutive la care a fost convocat; 3. pierderea susţinerii din partea a 1 /2 din membrii grupei sindicale din cadrul căreia a fost ales; 4. revocarea sau excluderea, conform reglementărilor sindicatului.

Art. 49. Funcţia de reprezentant al grupei sindicale devenită vacantă poate fi ocupată prin delegare, de către un alt membru al grupei sindicale respective, stabilit conform reglementărilor sindicatului.

Art. 50. Orice reprezentant al grupei sindicale răspunde personal pentru orice pagubă adusă sindicatului din propria culpă. Atribuţiile concrete ale reprezentanţilor grupei sindicale sunt stabilite prin reglementările Sindicatului IT Timisoara.

Art. 51. (1) În îndeplinirea atribuţiilor curente şi a celor specificate în prezentul Statut, Consiliul Reprezentanţilor emite hotărâri, cu majoritate simplă, cu excepţia cazurilor în care reglementările sindicatului prevăd altfel. (2) Hotărârile Consiliului Reprezentanţilor au caracter de recomandare pentru Consiliul Executiv, Consiliul Permanent şi Preşedintele Sindicatului IT Timisoara.

PIERDEREA CALITĂŢII DE MEMBRU ÎN ORGANELE DE CONDUCERE ALE SINDICATULUI

Art. 52. (1) Pierderea calităţii de membru în organele de conducere ale Sindicatului IT Timisoara se realizează: a. Prin retragere, printr-o notificare scrisă, fără obligaţia de a prezenta motivele; b. La expirarea mandatului; c. Prin excludere sau revocare din funcţie. (2) Principiul care stă la baza excluderii sau revocării unei persoane dintro funcţie de conducere în cadrul Sindicatului IT Timisoara este dreptul exclusiv şi netransmisibil acordat organului care a ales sau numit în funcţia de conducere o persoană de a o exclude sau revoca în aceleaşi condiţii, proceduri şi cvorum, cu respectarea reglementărilor sindicatului.

CAPITOLUL VIII CONTROLUL FINANCIAR

Art. 53. (1) În cadrul Sindicatului controlul financiar este asigurat de un cenzor, intern sau extern, desemnat conform prevederilor prezentului Statut. (2) În cazul în care postul de cenzor devine vacant, Preşedintele sindicatului demarează procedura pentru desemnarea unui nou cenzor în termen de 30 de zile de la data la care postul a devenit vacant.

Art. 54. Cenzorul are ca principală atribuţie controlul activităţii financiare proprii a sindicatului, precum şi al unităţilor economico-sociale ale acestuia, dacă este cazul.

Art. 55. (1) Cenzorul verifică periodic activitatea financiară a sindicatului şi informează prin Note de constatare Consiliul Permanent de eventualele nereguli. Notele de constatare se vor preda Preşedintelui sindicatului. (2) Cenzorul va întocmi anual raportul de verificare în vederea aprobării şi depunerii bilanţului contabil.

Art. 56. Cenzorul întocmeşte raportul financiar anual pentru perioada dintre două sesiuni ale Adunării Generale Ordinare sau Extraordinare

CAPITOLUL IX FONDURI BĂNEŞTI, BUNURI, PATRIMONIU

Art. 57. Sindicatul are patrimoniu iniţial constituit din: a) cotizaţiile lunare ale membrilor, în cuantum de maximum 1 % din venitul brut realizat al acestora. b) Cuantumul si modalitatea de incasare a cotizaţiei se va face potrivit hotărârii Consiliului Executiv cu o majoritate de ¾ şi în conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Muncă. În condiţii deosebite, la propunerea Consiliului Permanent, Preşedintele sindicatului poate decide reducerea parţială a cuantumului cotizaţiei sau scutirea totală, pentru anumite categorii de membri, pe perioade bine determinate. c) taxe de înscriere şi contribuţii; d) fonduri obţinute din alte surse, cu respectarea prevederilor legale şi ale prevederilor sindicatului.

Art. 58. Sindicatul poate dobândi cu titlu gratuit sau cu titlu oneros orice fel de bunuri mobile sau imobile necesare realizării scopului şi obiectivelor sale.

Art. 59. Patrimoniul Sindicatului este indivizibil şi netransmisibil, cu excepţia situaţiilor de reorganizare sau de dizolvare. Bunurile acordate spre folosinţă rămân în patrimoniul sindicatului şi vor fi returnate necondiţionat, la cererea organelor de conducere ale sindicatului.

Art. 60. În cazul reorganizării Sindicatului, hotărârile asupra patrimoniului se iau de Consiliul Executiv cu o majoritate de 8 voturi.

Art. 61. În cazul dizolvării Sindicatului, patrimoniul se împarte membrilor cu drepturi depline la data aprobării dizolvării, în conformitate cu prevederile hotărârii Adunării de Dizolvare. Bunurile date în folosinţă de către organele de stat, ale administraţiei publice centrale sau locale, instituţii publice , organizaţii guvernamentale sau alte entităţi cu personalitate juridică vor fi restituite acestora.

CAPITOLUL X DISPOZIŢII FINALE

Art. 62. Sindicatul IT Timisoara are ştampilă proprie, siglă şi cont bancar.

Art. 63. Prezentul Statut poate fi modificat şi / sau completat cu respectarea prevederilor şi a procedurilor stabilite prin reglementările sindicatului.

Art. 64. Prezentul Statut intră în vigoare la data dobândirii personalităţii juridice. Prezentul Statut a fost aprobat de catre membrii Adunarii Generale, întruniţi la data de 19 decembrie 2013